Impressum

IRCLEAN Safety Products
Tomphecke 56
D-41169 Mönchengladbach

Eigenaar:
Dr.Ing hc Thomas van Szesny

Tel.:  +49 (0) 2161 - 8209648
Fax:  +49 (0) 2161 - 8209657

Ust.-ID.-Nr.:
DE- 234317183

Kantongerecht: 
Mönchengladbach

Index:
HRA 6007


Opzet, vorgeving en technische realisatie


Marco Hummrich
Auf der Höhe 10
56414 Oberahr

E-Mail: info@m-h-webdesign.de
Web: www.m-h-webdesign.deDisclaimer


1. Inhoud van de online-gegevens
De auteur is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de weergegeven informatie. Aansprakelijkheidaanspraken tegenover de auteur, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die voortvloeit uit het gebruiken of het niet gebruiken van aangeboden informatie of door het gebruik van onjuiste en/of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, inzoverre dit de auteur op basis van grove nalatigheid of opzettelijkheid niet kan worden aangerekend. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het totale aanbod zonder speciale aankondiging te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links
Bij een directe of indirecte verwijzing naar externe websites ("hyperlinks"), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, zal de auteur uitsluitend aansprakelijk gesteld kunnen worden in het geval de auteur hiervan inhoudelijk kennis heeft genomen en het hem technisch mogelijk en aanrekenbaar was het gebruik, in het geval van inhoud die in strijd is met de wet, te verhinderen. De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden toegevoegd er op de sites waarnaar werd doorverwezen geen enkele illegale inhoud aanwezig dan wel herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of de auteursrechten van de gelinkte/gerelateerde pagina’s heeft de auteur geen enkele invloed. Derhalve distantieert de auteur zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gerelateerde pagina’s, die na de linktoevoeging werden gewijzigd. Deze bepaling is van toepassing op alle binnen de eigen website ingestelde links en verwijzingen, evenals voor elke externe invoer in de door de auteur ingerichte gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Ten aanzien van illegale, onjuiste of onvolledige inhoud, en met name in het geval van schade die voortvloeit uit het gebruiken of niet gebruiken van dergelijke daar aangeboden informatie, kan uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen aansprakelijk gesteld worden, niet degene die via de links slechts naar de betreffende publicaties verwijst.

3. Auteursrecht en merkenrecht
De auteur heeft getracht in alle publicaties de auteurstrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten videoproducties en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videoproducties en teksten te gebruiken, of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videoproducties en teksten. Alle binnen deze website genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn ongelimiteerd gebonden door de bepalingen van de betreffende merkrechten en de eigendomsrechten van de rechthebbende eigenaars. Uitsluitend op basis van de pure vermelding kan niet worden geconcludeerd dat het merk niet door rechten van derden is beschermd! Het copyright voor openbare, door de auteur zelf opgestelde objecten blijft berusten bij de auteur. Het vermenigvuldigen of gebruiken van grafieken, geluidsdocumenten, videoproducties en teksten in andere elektronisch of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

Copyright:
oil and gas industry, night-shift work © christian42 - www.fotolia.de
aerial view panorama view of oil refinery storage tank in heavy © stockphoto mania - www.fotolia.de
Blick über Kiel © embeki - www.fotolia.de
The panoramic view of the Propane plant in the morning © okinawakasawa - www.fotolia.de
oil tanks © hansenn - www.fotolia.de


4. Gegevensbeveiliging
Inzoverre binnen de website de mogelijkheid bestaat persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (E-Mailadressen, namen, titels), geschiedt het verschaffen van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruikmaken en de betaling van alle aangeboden diensten is, inzoverre dit technisch mogelijk en gerechtvaardigd is, ook zonder opgave van dergelijke gegevens of onder opgave van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het door derden gebruiken van de in het kader van in het colofon of in vergelijkbare opgaven bekend gemaakte contactgegevens zoals postadres, telefoon- en faxnummers en E-Mailadressen, voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde documenten is niet toegestaan. Gerechtelijke stappen tegen de verzenders van zogenaamde spam-mail, bij het schenden van deze bepaling, zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Toepasselijk recht van deze aansprakelijkheiduitsluiting (disclaimer)
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting dient als onderdeel van deze website gezien te worden, van waaruit naar deze pagina wordt verwezen. Inzoverre delen of separate formuleringen van deze tekst niet, niet geheel, of niet meer aan de geldende wetgeving voldoen, blijven de overige delen van het document, de inhoud daarvan en de geldigheid daarvan, onverminderd van toepassing.